Gminna Rada Seniorów

Gminna Rada Seniorów

Uchwała Statut Gminnej Rady Seniorów

Statut Gminnej Rady Seniorów

Rada Seniorów – co to takiego?

Rada Seniorów to odpowiedź na realne potrzeby osób starszych. Prognozy pokazują jednoznacznie, że liczba seniorów systematycznie wzrasta, co wymaga wprowadzenia celowych strategii. Fundamentem skutecznej polityki senioralnej jest zaangażowanie osób starszych, zarówno w ramach konsultacji, jak i przy tworzeniu inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego.

Rady Seniorów, jako ciała wspierające organy władzy znane są w wielu krajach demokratycznych. Mogą powstawać przy urzędach gmin i miast, natomiast w aglomeracjach bywa, że są powoływane w obrębie dzielnic. Każda Rada może przyjąć własne zasady funkcjonowania, najczęściej jednak w jej skład wchodzą przedstawiciele mieszkańców powyżej 60. roku życia.

Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny oraz sprzyja solidarności międzypokoleniowej i tworzeniu warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej i społecznej osób starszych. Rada nie ma kompetencji decyzyjnych. Członkostwo w Radzie jest funkcją społeczną, a seniorzy angażują się w jej działania wolontaryjnie.

Rada Seniorów Gminy Wielka Wieś

Gmina Wielka Wieś stara się zaspokajać potrzeby wszystkich mieszkańców. Fundamentem jest myślenie o  wspólnocie samorządowej, jako o wszystkich mieszkańcach gminy, także
o osobach mniej aktywnych i potrzebujących.

Nasza Rada Seniorów liczy 15 przedstawicieli, w tym 12 reprezentantów każdego sołectwa oraz 3 osoby wskazane przez Wójta Gminy. W pierwszym kwartale 2022 roku powołaliśmy pierwszą kadencję Rady, której praca potrwa 2 lata. W skład rady weszli:

Stanisława Szumiec – Przewodnicząca – radna Giebułtowa
Stanisław Kasprzyk – Wiceprzewodniczący – radny z Będkowic
Krystyna Staszczyk – Sekretarz – radna z Modlnicy
Pozostałymi członkami rady zostali:
Adamska Stanisława -radna Szyc
Farat Barbara- radna Bębła
Galon Krystyna -radna Wielkiej Wsi
Grzybowska Wanda- radna Modlniczki
Janecka Krystyna- radna Bębła
Kozyra Anna -radna Wierzchowia
Kuciel Maria- radna Białego Kościoła
Kutaj Halina- radna Czajowic
Mirek Grażyna- radna Będkowic
Ratuszny Stefania- radna Prądnika Korzkiewskiego
Szumiec Andrzej- radny Tomaszowic
Zabiegaj Krystyna- radna Giebułtowa

Głównym celem działania gminnej Rady jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec organów Gminy Wielka Wieś oraz tworzenie warunków do pobudzania aktywności osób starszych w społeczności lokalnej.

Cele szczegółowe:

  • wspieranie aktywności osób starszych;
  • integracja środowisk osób starszych oraz reprezentowanie zbiorowych interesów tej grupy społecznej;
  • przełamywanie stereotypów na temat starości oraz budowanie ich pozytywnego wizerunku w społeczeństwie;
  • wspieranie i upowszechnianie różnorodnych form aktywizacji, spędzania czasu wolnego oraz dostępu do edukacji i kultury;
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
  • profilaktyka i promocja zdrowia seniorów;
  • poprawa jakości życia seniorów;
  • realizowanie celowych działań na rzecz najbardziej potrzebujących seniorów m.in. osób samotnych, niemobilnych i z niepełnosprawnością.